Changeset 255 in svn for branches/1.1/xcache-zh-gb2312.ini


Ignore:
Timestamp:
2006-10-17T18:30:41Z (11 years ago)
Author:
Xuefer
Message:
 • fix build on rare arch
 • fix build on Mac OS X
 • merged from trunk: 159,161-162,167-180,182,184,186-187,194
  • [194] PHP_5_2: new element in zend_brk_cont_element
  • [186] [187] fix build on some rare arch
  • [184] fix tplcov
  • [178] fix type processor_t conflict with Mac OS X
Location:
branches/1.1
Files:
2 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • branches/1.1

 • branches/1.1/xcache-zh-gb2312.ini

  r149 r255  
  2020[xcache]
  2121; ÕâÀïµÄ¶àÊýÑ¡Ïî½öÔÚ ini Àï¿ÉÒÔÐÞ¸Ä, ÕâÀïÁгöµÄ¶¼ÊÇĬÈÏÖµ, ³ý·ÇÁíÍâ˵Ã÷
   22
   23; select low level shm/allocator scheme implemenation
   24xcache.shm_scheme =        "mmap"
  2225; ½ûÓÃ: xcache.size=0
  23 ; ÆôÓÃ: xcache.size=ÈÎÒâ>0µÄÖµ, ͬʱÇë×¢ÒâÄúµÄϵͳ mmap ÉÏÏÞ
  24 xcache.size =                  0
   26; ÆôÓÃ: xcache.size=64M Ö®Àà (ÈÎÒâ>0µÄÖµ) ͬʱÇë×¢ÒâÄúµÄϵͳ mmap ÉÏÏÞ
   27xcache.size  =                0M
  2528; ½¨ÒéÉèÖÃΪ cpu Êý (cat /proc/cpuinfo |grep -c processor)
  2629xcache.count =                 1
   
  3336
  3437; ͬÉÏ, Ö»ÊÇÕë¶Ô±äÁ¿»º´æÉèÖÃ
  35 xcache.var_size  =             0
   38xcache.var_size  =            0M
  3639xcache.var_count =             1
  3740xcache.var_slots =            8K
   
  5962
  6063xcache.cacher =               On
   64xcache.stat   =               On
  6165xcache.optimizer =           Off
  6266
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.