Changeset 1dab8a3 in git


Ignore:
Timestamp:
2006-09-17T04:28:49Z (14 years ago)
Author:
Xuefer <xuefer@…>
Branches:
1.2, 1.3, 3.0, 3.1, 3.2, master, trunk
Children:
eb41ec3
Parents:
cbbd772e
Message:

syn xcache-zh-gb2312.ini with the English version

git-svn-id: svn://svn.lighttpd.net/xcache/trunk@177 c26eb9a1-5813-0410-bd6c-c2e55f420ca7

Files:
2 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • xcache-zh-gb2312.ini

  r75bf7c1 r1dab8a3  
  2020[xcache]
  2121; ÕâÀïµÄ¶àÊýÑ¡Ïî½öÔÚ ini Àï¿ÉÒÔÐÞ¸Ä, ÕâÀïÁгöµÄ¶¼ÊÇĬÈÏÖµ, ³ý·ÇÁíÍâ˵Ã÷
   22
   23; select low level shm/allocator scheme implemenation
   24xcache.shm_scheme =        "mmap"
  2225; ½ûÓÃ: xcache.size=0
  23 ; ÆôÓÃ: xcache.size=ÈÎÒâ>0µÄÖµ, ͬʱÇë×¢ÒâÄúµÄϵͳ mmap ÉÏÏÞ
  24 xcache.size =                  0
   26; ÆôÓÃ: xcache.size=64M Ö®Àà (ÈÎÒâ>0µÄÖµ) ͬʱÇë×¢ÒâÄúµÄϵͳ mmap ÉÏÏÞ
   27xcache.size  =                0M
  2528; ½¨ÒéÉèÖÃΪ cpu Êý (cat /proc/cpuinfo |grep -c processor)
  2629xcache.count =                 1
   
  3336
  3437; ͬÉÏ, Ö»ÊÇÕë¶Ô±äÁ¿»º´æÉèÖÃ
  35 xcache.var_size  =             0
   38xcache.var_size  =            0M
  3639xcache.var_count =             1
  3740xcache.var_slots =            8K
   
  5962
  6063xcache.cacher =               On
   64xcache.stat   =               On
  6165xcache.optimizer =           Off
  6266
 • xcache.ini

  rb27f08b r1dab8a3  
  3636
  3737; same as aboves but for variable cache
  38 xcache.var_size  =             0M
   38xcache.var_size  =            0M
  3939xcache.var_count =             1
  4040xcache.var_slots =            8K
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.