Ignore:
Timestamp:
2006-09-17T06:28:49+02:00 (9 years ago)
Author:
moo
Message:

syn xcache-zh-gb2312.ini with the English version

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • trunk/xcache-zh-gb2312.ini

  r149 r177  
  2020[xcache] 
  2121; ÕâÀïµÄ¶àÊýÑ¡Ïî½öÔÚ ini Àï¿ÉÒÔÐÞ¸Ä, ÕâÀïÁгöµÄ¶¼ÊÇĬÈÏÖµ, ³ý·ÇÁíÍâ˵Ã÷ 
   22 
   23; select low level shm/allocator scheme implemenation 
   24xcache.shm_scheme =        "mmap" 
  2225; ½ûÓÃ: xcache.size=0 
  23 ; ÆôÓÃ: xcache.size=ÈÎÒâ>0µÄÖµ, ͬʱÇë×¢ÒâÄúµÄϵͳ mmap ÉÏÏÞ 
  24 xcache.size =                  0 
   26; ÆôÓÃ: xcache.size=64M Ö®Àà (ÈÎÒâ>0µÄÖµ) ͬʱÇë×¢ÒâÄúµÄϵͳ mmap ÉÏÏÞ 
   27xcache.size  =                0M 
  2528; ½¨ÒéÉèÖÃΪ cpu Êý (cat /proc/cpuinfo |grep -c processor) 
  2629xcache.count =                 1 
   
  3336 
  3437; ͬÉÏ, Ö»ÊÇÕë¶Ô±äÁ¿»º´æÉèÖà
  35 xcache.var_size  =             0 
   38xcache.var_size  =            0M 
  3639xcache.var_count =             1 
  3740xcache.var_slots =            8K 
   
  5962 
  6063xcache.cacher =               On 
   64xcache.stat   =               On 
  6165xcache.optimizer =           Off 
  6266 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.