Ignore:
Timestamp:
2012-12-06T09:48:01+01:00 (2 years ago)
Author:
moo
Message:

adds xcache.coredump_type, updated ini example

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • trunk/xcache-zh-gb2312.ini

  r1117 r1182  
  1616; ÕâÀïµÄ¶àÊýÑ¡Ïî½öÔÚ ini Àï¿ÉÒÔÐÞ¸Ä, ÕâÀïÁгöµÄ¶¼ÊÇĬÈÏÖµ, ³ý·ÇÁíÍâ˵Ã÷ 
  1717 
  18 ; select low level shm/allocator scheme implemenation 
   18; Ñ¡Ôñµ×²ãÄÚ´æ¹²ÏíʵÏÖ·½°¸ 
  1919xcache.shm_scheme =        "mmap" 
  2020; ½ûÓÃ: xcache.size=0 
   
  2323; ½¨ÒéÉèÖÃΪ cpu Êý (cat /proc/cpuinfo |grep -c processor) 
  2424xcache.count =                 1 
  25 ; Ö»ÊǸö²Î¿¼Öµ, Äú¿ÉÒÔ·ÅÐĵش洢¶àÓÚ´ËÊýÁ¿µÄÏîÄ¿(php½Å±¾/±äÁ¿) 
   25; Ö»ÊǸö hash ²Î¿¼Öµ, ʵ¼Ê´æ´¢ÏîÄ¿(php½Å±¾/±äÁ¿)¿É³¬¹ýÕâ¸öÊý×Ö 
  2626xcache.slots =                8K 
  2727; »º´æÏîÄ¿µÄ ttl, 0=ÓÀ¾Ã 
   
  4949 
  5050 
  51 ; ÉèÖÃΪ¿Õ(½ûÓÃ) »òÕßÀàËÆ "/tmp/phpcore/" 
  52 ; ×¢Òâ¸ÃĿ¼Ӧ¸ÃÄܱ» php дÈëÎļþ (¸ú open_basedir ÎÞ¹Ø) 
   51; ½öÔÚ XCache Ò쳣ʱÓÐÓÃ. ÉèÖÃΪ¿Õ(½ûÓÃ) »òÕßÀàËÆ "/tmp/phpcore/" (Äܱ» php дÈëÎļþ) 
  5352xcache.coredump_directory =   "" 
  54 ; disable cache after crash 
   53; ½öÓÃÓÚ Windows. ³ý·Ç XCache ¿ª·¢ÈËÔ±¸æËßÄã, ·ñÔò±£³ÖĬÈÏÖµ 
   54xcache.coredump_type =         0 
   55 
   56; Ò쳣ʱ×Ô¶¯½ûÖ¹»º´æ 
  5557xcache.disable_on_crash =    Off 
  5658 
   
  5860xcache.experimental =        Off 
  5961 
  60 ; per request settings. ¿ÉÒÔ ini_set, .htaccess µÈ 
   62; ÒÔÏÂÊÇ Request ¼¶¿É¸ÄÉèÖÃ. ¿ÉÒÔ ini_set, .htaccess µÈ 
  6163xcache.cacher =               On 
  6264xcache.stat   =               On 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.