Changeset 1182 in svn for trunk/xcache-zh-gb2312.ini


Ignore:
Timestamp:
2012-12-06T08:48:01Z (5 years ago)
Author:
Xuefer
Message:

adds xcache.coredump_type, updated ini example

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • trunk/xcache-zh-gb2312.ini

  r1117 r1182  
  1616; ÕâÀïµÄ¶àÊýÑ¡Ïî½öÔÚ ini Àï¿ÉÒÔÐÞ¸Ä, ÕâÀïÁгöµÄ¶¼ÊÇĬÈÏÖµ, ³ý·ÇÁíÍâ˵Ã÷
  1717
  18 ; select low level shm/allocator scheme implemenation
   18; Ñ¡Ôñµ×²ãÄÚ´æ¹²ÏíʵÏÖ·½°¸
  1919xcache.shm_scheme =        "mmap"
  2020; ½ûÓÃ: xcache.size=0
   
  2323; ½¨ÒéÉèÖÃΪ cpu Êý (cat /proc/cpuinfo |grep -c processor)
  2424xcache.count =                 1
  25 ; Ö»ÊǸö²Î¿¼Öµ, Äú¿ÉÒÔ·ÅÐĵش洢¶àÓÚ´ËÊýÁ¿µÄÏîÄ¿(php½Å±¾/±äÁ¿)
   25; Ö»ÊǸö hash ²Î¿¼Öµ, ʵ¼Ê´æ´¢ÏîÄ¿(php½Å±¾/±äÁ¿)¿É³¬¹ýÕâ¸öÊý×Ö
  2626xcache.slots =                8K
  2727; »º´æÏîÄ¿µÄ ttl, 0=ÓÀ¾Ã
   
  4949
  5050
  51 ; ÉèÖÃΪ¿Õ(½ûÓÃ) »òÕßÀàËÆ "/tmp/phpcore/"
  52 ; ×¢Òâ¸ÃĿ¼Ӧ¸ÃÄܱ» php дÈëÎļþ (¸ú open_basedir ÎÞ¹Ø)
   51; ½öÔÚ XCache Ò쳣ʱÓÐÓÃ. ÉèÖÃΪ¿Õ(½ûÓÃ) »òÕßÀàËÆ "/tmp/phpcore/" (Äܱ» php дÈëÎļþ)
  5352xcache.coredump_directory =   ""
  54 ; disable cache after crash
   53; ½öÓÃÓÚ Windows. ³ý·Ç XCache ¿ª·¢ÈËÔ±¸æËßÄã, ·ñÔò±£³ÖĬÈÏÖµ
   54xcache.coredump_type =         0
   55
   56; Ò쳣ʱ×Ô¶¯½ûÖ¹»º´æ
  5557xcache.disable_on_crash =    Off
  5658
   
  5860xcache.experimental =        Off
  5961
  60 ; per request settings. ¿ÉÒÔ ini_set, .htaccess µÈ
   62; ÒÔÏÂÊÇ Request ¼¶¿É¸ÄÉèÖÃ. ¿ÉÒÔ ini_set, .htaccess µÈ
  6163xcache.cacher =               On
  6264xcache.stat   =               On
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.