Changeset 1026 in svn for trunk/xcache-zh-gb2312.ini


Ignore:
Timestamp:
2012-07-22T06:26:35Z (8 years ago)
Author:
Xuefer
Message:

refactor: split extension init to sub module. TODO: compatibility regression

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • trunk/xcache-zh-gb2312.ini

  r927 r1026  
  11;; ±¾ÎļþÖ»ÊÇÀý×Ó, ÇëÔÚ php.ini ÀïÉèÖÃÒÔ±ãÉúЧ
  22[xcache-common]
  3 ;; ¾¯¸æ: zend_extension* = *xcache* ±ØÐëÊÇËùÓÐ zend_extension*=* Ö®ÖеÚÒ»¸ö³öÏÖ
  4 ;; °²×°³É zend extension, ·¾¶Ò»°ãÊÇ "$extension_dir/xcache.so"
  5 ;; ²»ÍƼöʹÓà extension=xcache.so
  6 
  7 ;; ·Ç windows Àý×Ó
  8 ;; install as zend extension, normally "$extension_dir/xcache.so"
  9 zend_extension = /usr/local/lib/php/extensions/non-debug-non-zts-xxx/xcache.so
   3;; ·Ç windows Àý×Ó:
   4extension = xcache.so
  105;; Windows ϵͳÀý×Ó:
  11 zend_extension_ts = c:/php/extensions/php_xcache.dll
  12 ;; ¶ÔÓÚа汾 PHP, _ts ºó׺ÒѾ­ÒƳý, ÇëʹÓÃÏÂÃæÕâÐÐ
  13 zend_extension = c:/php/extensions/php_xcache.dll
   6; extension = php_xcache.dll
  147
  158[xcache.admin]
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.