source: svn/trunk/xcache-zh-gb2312.ini @ 204

Last change on this file since 204 was 204, checked in by Xuefer, 12 years ago

coverager: new api xcache_coverager_start/xcache_coverager_stop/xcache_coverager_get(), coverager ini changed

File size: 2.4 KB
Line 
1;; ±¾ÎļþÖ»ÊÇÀý×Ó, ÇëÔÚ php.ini ÀïÉèÖÃÒÔ±ãÉúЧ
2[xcache-common]
3;; °²×°³É zend extension (ÍƼö), ·¾¶Ò»°ãÊÇ "$extension_dir/xcache.so"
4zend_extension = /usr/local/lib/php/extensions/non-debug-non-zts-xxx/xcache.so
5;; Windows ϵͳÀý×Ó:
6zend_extension_ts = c:/php/extensions/php_xcache.dll
7;; »òÕßÄúÒ²¿É°Ñ XCache °²×°³É extension, ×¢ÒâÈ·±£ÄúµÄ extension_dir ÉèÖÃÕýÈ·, ²¢°Ñ xcache.so »òÕß php_xcache.dll ·Åµ½¸ÃĿ¼ÀïÃæ
8; extension = xcache.so
9;; »òÕß Win32 ϵͳ:
10; extension = php_xcache.dll
11
12; Èç¹ûÄúÔÚ php5.1 »òÕßÒÔÉÏ°æ±¾ÆôÓà XCache, Ôò±ØÐëʹÓÃÒÔÏÂÉèÖÃ
13auto_globals_jit = Off
14
15[xcache.admin]
16xcache.admin.user = "mOo"
17; xcache.admin.pass = md5($ÄúµÄÃÜÂë)
18xcache.admin.pass = ""
19
20[xcache]
21; ÕâÀïµÄ¶àÊýÑ¡Ïî½öÔÚ ini Àï¿ÉÒÔÐÞ¸Ä, ÕâÀïÁгöµÄ¶¼ÊÇĬÈÏÖµ, ³ý·ÇÁíÍâ˵Ã÷
22
23; select low level shm/allocator scheme implemenation
24xcache.shm_scheme =        "mmap"
25; ½ûÓÃ: xcache.size=0
26; ÆôÓÃ: xcache.size=64M Ö®Àà (ÈÎÒâ>0µÄÖµ) ͬʱÇë×¢ÒâÄúµÄϵͳ mmap ÉÏÏÞ
27xcache.size  =                0M
28; ½¨ÒéÉèÖÃΪ cpu Êý (cat /proc/cpuinfo |grep -c processor)
29xcache.count =                 1
30; Ö»ÊǸö²Î¿¼Öµ, Äú¿ÉÒÔ·ÅÐĵش洢¶àÓÚ´ËÊýÁ¿µÄÏîÄ¿(php½Å±¾/±äÁ¿)
31xcache.slots =                8K
32; »º´æÏîÄ¿µÄ ttl, 0=ÓÀ¾Ã
33xcache.ttl   =                 0
34; ɨÃè¹ýÆÚÏîÄ¿µÄʱ¼ä¼ä¸ô, 0=²»É¨Ãè, ÆäËûÖµÒÔÃëΪµ¥Î»
35xcache.gc_interval =           0
36
37; ͬÉÏ, Ö»ÊÇÕë¶Ô±äÁ¿»º´æÉèÖÃ
38xcache.var_size  =            0M
39xcache.var_count =             1
40xcache.var_slots =            8K
41; ĬÈÏ, ÔÊÐí ini_set()
42xcache.var_ttl   =             0
43; ×î´óttlÖµ
44xcache.var_maxttl   =          0
45xcache.var_gc_interval =     300
46
47; ½ö²âÊÔÓÃ
48xcache.test =                Off
49; /dev/zero ʱÎÞЧ
50xcache.readonly_protection = Off
51; ¶ÔÓÚ *nix ϵͳ, xcache.mmap_path ÊÇÎļþ·¾¶¶ø²»ÊÇĿ¼, (¿ÉÒÔ²»´æÔÚ µ«ÊDZØÐëÄÜ´´½¨).
52; Èç¹ûÄúÆÚÍûÆôÓà ReadonlyProtection, ¿ÉÒÔʹÓÃÀàËÆ "/tmp/xcache"
53; 2 ¸ö php ×é²»»á¹²Ïíͬһ¸ö /tmp/xcache
54; ¶ÔÓÚ Win32 ϵͳ, xcache.mmap_path=ÄäÃûMAPÃû×Ö, ²»ÊÇÎļþ·¾¶. ½¨ÒéʹÓà XCache ×ÖÑÛ±ÜÃâ¸úÆäËûÈí¼þ³åÍ»
55xcache.mmap_path =    "/dev/zero"
56
57
58; ½öÓÃÓÚ *nix ϵͳ
59; ÉèÖÃΪ¿Õ(½ûÓÃ) »òÕßÀàËÆ "/tmp/phpcore/"
60; ×¢Òâ¸ÃĿ¼Ӧ¸ÃÄܱ» php дÈëÎļþ (¸ú open_basedir ÎÞ¹Ø)
61xcache.coredump_directory =   ""
62
63xcache.cacher =               On
64xcache.stat   =               On
65xcache.optimizer =           Off
66
67[xcache.coverager]
68
69; Èç¹û xcache.coveragedump_directory ÉèÖÃΪ¿ÕÔò±¾ÉèÖÃ×Ô¶¯Îª Off
70xcache.coverager =          Off
71
72; ÇëÈ·±£±¾Ä¿Â¼Äܱ» coverage viewer ½Å±¾¶ÁÈ¡ (×¢Òâ open_basedir)
73; ÒÀÀµÓÚ xcache.coverager=On
74xcache.coveragedump_directory = ""
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.