source: svn/trunk/xcache-zh-gb2312.ini @ 644

Last change on this file since 644 was 605, checked in by Xuefer, 11 years ago

eol-style

  • Property svn:eol-style set to native
File size: 2.3 KB
Line 
1;; ±¾ÎļþÖ»ÊÇÀý×Ó, ÇëÔÚ php.ini ÀïÉèÖÃÒÔ±ãÉúЧ
2[xcache-common]
3;; °²×°³É zend extension (ÍƼö), ·¾¶Ò»°ãÊÇ "$extension_dir/xcache.so"
4zend_extension = /usr/local/lib/php/extensions/non-debug-non-zts-xxx/xcache.so
5;; Windows ϵͳÀý×Ó:
6zend_extension_ts = c:/php/extensions/php_xcache.dll
7;; »òÕßÄúÒ²¿É°Ñ XCache °²×°³É extension, ×¢ÒâÈ·±£ÄúµÄ extension_dir ÉèÖÃÕýÈ·, ²¢°Ñ xcache.so »òÕß php_xcache.dll ·Åµ½¸ÃĿ¼ÀïÃæ
8; extension = xcache.so
9;; »òÕß Win32 ϵͳ:
10; extension = php_xcache.dll
11
12[xcache.admin]
13xcache.admin.user = "mOo"
14; xcache.admin.pass = md5($ÄúµÄÃÜÂë)
15xcache.admin.pass = ""
16
17[xcache]
18; ÕâÀïµÄ¶àÊýÑ¡Ïî½öÔÚ ini Àï¿ÉÒÔÐÞ¸Ä, ÕâÀïÁгöµÄ¶¼ÊÇĬÈÏÖµ, ³ý·ÇÁíÍâ˵Ã÷
19
20; select low level shm/allocator scheme implemenation
21xcache.shm_scheme =        "mmap"
22; ½ûÓÃ: xcache.size=0
23; ÆôÓÃ: xcache.size=64M Ö®Àà (ÈÎÒâ>0µÄÖµ) ͬʱÇë×¢ÒâÄúµÄϵͳ mmap ÉÏÏÞ
24xcache.size  =                0M
25; ½¨ÒéÉèÖÃΪ cpu Êý (cat /proc/cpuinfo |grep -c processor)
26xcache.count =                 1
27; Ö»ÊǸö²Î¿¼Öµ, Äú¿ÉÒÔ·ÅÐĵش洢¶àÓÚ´ËÊýÁ¿µÄÏîÄ¿(php½Å±¾/±äÁ¿)
28xcache.slots =                8K
29; »º´æÏîÄ¿µÄ ttl, 0=ÓÀ¾Ã
30xcache.ttl   =                 0
31; ɨÃè¹ýÆÚÏîÄ¿µÄʱ¼ä¼ä¸ô, 0=²»É¨Ãè, ÆäËûÖµÒÔÃëΪµ¥Î»
32xcache.gc_interval =           0
33
34; ͬÉÏ, Ö»ÊÇÕë¶Ô±äÁ¿»º´æÉèÖÃ
35xcache.var_size  =            0M
36xcache.var_count =             1
37xcache.var_slots =            8K
38; ĬÈÏ, ÔÊÐí ini_set()
39xcache.var_ttl   =             0
40; ×î´óttlÖµ
41xcache.var_maxttl   =          0
42xcache.var_gc_interval =     300
43
44; ½ö²âÊÔÓÃ
45xcache.test =                Off
46; /dev/zero ʱÎÞЧ
47xcache.readonly_protection = Off
48; ¶ÔÓÚ *nix ϵͳ, xcache.mmap_path ÊÇÎļþ·¾¶¶ø²»ÊÇĿ¼, (¿ÉÒÔ²»´æÔÚ µ«ÊDZØÐëÄÜ´´½¨).
49; Èç¹ûÄúÆÚÍûÆôÓà ReadonlyProtection, ¿ÉÒÔʹÓÃÀàËÆ "/tmp/xcache"
50; 2 ¸ö php ×é²»»á¹²Ïíͬһ¸ö /tmp/xcache
51; ¶ÔÓÚ Win32 ϵͳ, xcache.mmap_path=ÄäÃûMAPÃû×Ö, ²»ÊÇÎļþ·¾¶. ½¨ÒéʹÓà XCache ×ÖÑÛ±ÜÃâ¸úÆäËûÈí¼þ³åÍ»
52xcache.mmap_path =    "/dev/zero"
53
54
55; ½öÓÃÓÚ *nix ϵͳ
56; ÉèÖÃΪ¿Õ(½ûÓÃ) »òÕßÀàËÆ "/tmp/phpcore/"
57; ×¢Òâ¸ÃĿ¼Ӧ¸ÃÄܱ» php дÈëÎļþ (¸ú open_basedir ÎÞ¹Ø)
58xcache.coredump_directory =   ""
59
60xcache.cacher =               On
61xcache.stat   =               On
62xcache.optimizer =           Off
63
64[xcache.coverager]
65
66; Èç¹û xcache.coveragedump_directory ÉèÖÃΪ¿ÕÔò±¾ÉèÖÃ×Ô¶¯Îª Off
67xcache.coverager =          Off
68
69; ÇëÈ·±£±¾Ä¿Â¼Äܱ» coverage viewer ½Å±¾¶ÁÈ¡ (×¢Òâ open_basedir)
70; ÒÀÀµÓÚ xcache.coverager=On
71xcache.coveragedump_directory = ""
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.