source: svn/trunk/coverager/common-zh-simplified-gb2312.lang.php @ 182

Last change on this file since 182 was 182, checked in by Xuefer, 14 years ago

recognize gb2312/gbk/gb18030 as gb2312. gb2312 lang file for coverager

File size: 308 bytes
Line 
1<?php
2
3$strings = array(
4        'root'
5        => '¿ªÊ¼',
6        'Directory'
7        => 'Ŀ¼',
8        'File'
9        => 'Îļþ',
10        'Percent'
11        => '¸²¸ÇÂÊ',
12        'Hits'
13        => 'ÃüÖÐ',
14        'Lines'
15        => 'ÐÐÊý',
16        'TODO'
17        => 'ÏÐÖÃÎļþ',
18        'XCache PHP Code Coverage Viewer'
19        => 'XCache PHP ´úÂ븲¸Ç²é¿´Æ÷',
20        'module'
21        => 'Ä£¿é',
22        ''
23        => '',
24        );
25
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.