source: svn/branches/1.3/xcache-zh-gb2312.ini @ 644

Last change on this file since 644 was 604, checked in by Xuefer, 11 years ago

set svn:eol-style to native

  • Property svn:eol-style set to native
File size: 2.4 KB
Line 
1;; ±¾ÎļþÖ»ÊÇÀý×Ó, ÇëÔÚ php.ini ÀïÉèÖÃÒÔ±ãÉúЧ
2[xcache-common]
3;; °²×°³É zend extension (ÍƼö), ·¾¶Ò»°ãÊÇ "$extension_dir/xcache.so"
4zend_extension = /usr/local/lib/php/extensions/non-debug-non-zts-xxx/xcache.so
5;; Windows ϵͳÀý×Ó:
6zend_extension_ts = c:/php/extensions/php_xcache.dll
7;; »òÕßÄúÒ²¿É°Ñ XCache °²×°³É extension, ×¢ÒâÈ·±£ÄúµÄ extension_dir ÉèÖÃÕýÈ·, ²¢°Ñ xcache.so »òÕß php_xcache.dll ·Åµ½¸ÃĿ¼ÀïÃæ
8; extension = xcache.so
9;; »òÕß Win32 ϵͳ:
10; extension = php_xcache.dll
11
12[xcache.admin]
13xcache.admin.enable_auth = On
14xcache.admin.user = "mOo"
15; xcache.admin.pass = md5($ÄúµÄÃÜÂë)
16xcache.admin.pass = ""
17
18[xcache]
19; ÕâÀïµÄ¶àÊýÑ¡Ïî½öÔÚ ini Àï¿ÉÒÔÐÞ¸Ä, ÕâÀïÁгöµÄ¶¼ÊÇĬÈÏÖµ, ³ý·ÇÁíÍâ˵Ã÷
20
21; select low level shm/allocator scheme implemenation
22xcache.shm_scheme =        "mmap"
23; ½ûÓÃ: xcache.size=0
24; ÆôÓÃ: xcache.size=64M Ö®Àà (ÈÎÒâ>0µÄÖµ) ͬʱÇë×¢ÒâÄúµÄϵͳ mmap ÉÏÏÞ
25xcache.size  =                0M
26; ½¨ÒéÉèÖÃΪ cpu Êý (cat /proc/cpuinfo |grep -c processor)
27xcache.count =                 1
28; Ö»ÊǸö²Î¿¼Öµ, Äú¿ÉÒÔ·ÅÐĵش洢¶àÓÚ´ËÊýÁ¿µÄÏîÄ¿(php½Å±¾/±äÁ¿)
29xcache.slots =                8K
30; »º´æÏîÄ¿µÄ ttl, 0=ÓÀ¾Ã
31xcache.ttl   =                 0
32; ɨÃè¹ýÆÚÏîÄ¿µÄʱ¼ä¼ä¸ô, 0=²»É¨Ãè, ÆäËûÖµÒÔÃëΪµ¥Î»
33xcache.gc_interval =           0
34
35; ͬÉÏ, Ö»ÊÇÕë¶Ô±äÁ¿»º´æÉèÖÃ
36xcache.var_size  =            0M
37xcache.var_count =             1
38xcache.var_slots =            8K
39; ĬÈÏ, ÔÊÐí ini_set()
40xcache.var_ttl   =             0
41; ×î´óttlÖµ
42xcache.var_maxttl   =          0
43xcache.var_gc_interval =     300
44
45; ½ö²âÊÔÓÃ
46xcache.test =                Off
47; /dev/zero ʱÎÞЧ
48xcache.readonly_protection = Off
49; ¶ÔÓÚ *nix ϵͳ, xcache.mmap_path ÊÇÎļþ·¾¶¶ø²»ÊÇĿ¼, (¿ÉÒÔ²»´æÔÚ µ«ÊDZØÐëÄÜ´´½¨).
50; Èç¹ûÄúÆÚÍûÆôÓà ReadonlyProtection, ¿ÉÒÔʹÓÃÀàËÆ "/tmp/xcache"
51; 2 ¸ö php ×é²»»á¹²Ïíͬһ¸ö /tmp/xcache
52; ¶ÔÓÚ Win32 ϵͳ, xcache.mmap_path=ÄäÃûMAPÃû×Ö, ²»ÊÇÎļþ·¾¶. ½¨ÒéʹÓà XCache ×ÖÑÛ±ÜÃâ¸úÆäËûÈí¼þ³åÍ»
53xcache.mmap_path =    "/dev/zero"
54
55
56; ½öÓÃÓÚ *nix ϵͳ
57; ÉèÖÃΪ¿Õ(½ûÓÃ) »òÕßÀàËÆ "/tmp/phpcore/"
58; ×¢Òâ¸ÃĿ¼Ӧ¸ÃÄܱ» php дÈëÎļþ (¸ú open_basedir ÎÞ¹Ø)
59xcache.coredump_directory =   ""
60
61xcache.cacher =               On
62xcache.stat   =               On
63xcache.optimizer =           Off
64
65[xcache.coverager]
66
67; Èç¹û xcache.coveragedump_directory ÉèÖÃΪ¿ÕÔò±¾ÉèÖÃ×Ô¶¯Îª Off
68xcache.coverager =          Off
69
70; ÇëÈ·±£±¾Ä¿Â¼Äܱ» coverage viewer ½Å±¾¶ÁÈ¡ (×¢Òâ open_basedir)
71; ÒÀÀµÓÚ xcache.coverager=On
72xcache.coveragedump_directory = ""
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.